Met de zesde staatshervorming werden belangrijke onderdelen van het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen overgeheveld naar de gemeenschappen. Vlaanderen bouwt met de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB) aan een eigen sociale zekerheid , die inwoners met zorgnoden extra ondersteuning biedt. Elke Vlaming is verplicht om zich aan te sluiten bij de VSB.

In Brussel is de realiteit met de zesde staatshervorming alleen maar complexer geworden. Zowel de Vlaamse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) als de Franse Gemeenschapscommissie kunnen een eigen sociale bescherming aanbieden. Maar enkel de GGC kreeg de financiële middelen om die bevoegdheden uit te oefenen. Bovendien kunnen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschapscommissie enkel een facultatief aanbod doen, de GGC kan daarentegen een verplichting opleggen aan elke Brusselaar.

“Hierdoor dreigt de Vlaamse Sociale Bescherming in Brussel te verdwijnen”, waarschuwen Vlaams Parlementsleden Karl Vanlouwe en Peter Persyn. “Tot nu toe werkte de GGC nog geen eigen regeling uit, maar welke Brusselaar zal zich nog bij de Vlaamse Sociale Bescherming aansluiten, als hij verplicht wordt om zich bij een Brusselse zorgverzekering aan te sluiten?”

Brusselaar krijgt keuzevrijheid

Vanlouwe en Persyn dienden in het Vlaams Parlement een conceptnota in als basis voor een politiek debat. Daarin roepen ze de GGC op tot een systeem waarbij de Brusselaar een keuze kan maken tussen de verschillende systemen van sociale bescherming in Brussel.

“De Brusselaar krijgt dan de keuzevrijheid om te beslissen of hij wil aansluiten bij de VSB, de sociale bescherming van de GGC of een Franstalig systeem. Er geldt dan wel een verplichting om zich te beschermen, maar men kan dat doen waar men wil”, aldus Vanlouwe.

Peter Persyn, als huisarts niet onbekend met het zorglandschap, treedt zijn collega volmondig bij: “Een dergelijk systeem vermijdt dat Brusselaars zonder sociaal vangnet vallen wanneer ze zorgbehoevend worden. De ervaring leert dat degenen die er het meeste baat bij hebben spontaan het minst geneigd zijn zich vrijwillig te verzekeren voor een toekomstig risico. Dit is ook de reden waarom de federale ziekteverzekering en de Vlaamse zorgverzekering verplicht werden ingevoerd. Bovendien verzekeren we zo een ruim Vlaams zorgaanbod in Brussel waar mensen in het Nederlands terecht kunnen.”